pub fn walk_pat<'v, V: Visitor<'v>>(visitor: &mut V, pattern: &'v Pat<'v>)