pub fn nonterminal_to_string(nt: &Nonterminal) -> String