Function rustc_hir::intravisit::walk_trait_ref[][src]

pub fn walk_trait_ref<'v, V: Visitor<'v>>(
    visitor: &mut V,
    trait_ref: &'v TraitRef<'v>
)