Type Definition std::os::raw::NonZero_c_uchar

source · []
pub type NonZero_c_uchar = NonZeroU8;
🔬 This is a nightly-only experimental API. (raw_os_nonzero #82363)
Expand description

Type alias for NonZero version of c_uchar