pub fn walk_ty<'v, V: Visitor<'v>>(visitor: &mut V, typ: &'v Ty<'v>)