pub fn walk_trait_item_ref<'v, V: Visitor<'v>>(
    visitor: &mut V,
    trait_item_ref: &'v TraitItemRef
)