pub fn walk_poly_trait_ref<'v, V: Visitor<'v>>(
    visitor: &mut V,
    trait_ref: &'v PolyTraitRef<'v>,
    _modifier: TraitBoundModifier
)