pub fn walk_path<'v, V: Visitor<'v>>(visitor: &mut V, path: &'v Path<'v>)