pub fn walk_param_bound<'v, V: Visitor<'v>>(
    visitor: &mut V,
    bound: &'v GenericBound<'v>
)