pub fn walk_item<'v, V: Visitor<'v>>(visitor: &mut V, item: &'v Item<'v>)