pub fn walk_body<'v, V: Visitor<'v>>(visitor: &mut V, body: &'v Body<'v>)